Súkromie a cookies

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ: Goods For You s.r.o., so sídlom Predmestská 1713/38, 010 01 Žilina, IČO: 50 380 907

V prípade otázok vo veci uplatnenia práv dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailovej adrese: info@habeshcoffee.sk

Spoločnosť nemá povinnosť mať ustanovenú zodpovednú osobu.

V prípade účelu – spravovanie fanúšikovskej stránky na Facebooku sme spoločným prevádzkovateľom s Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 GRAND CANAL SQUARE , GRAND CANAL HARBOUR , D2 Dublin, Írsko.

2. Účely a právne základy spracúvania Vašich údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje zákonným spôsobom pre nasledujúce účely:

Účel

Právny základ

Predaj, prenájom tovaru a služieb a vybavovanie objednávok zákazníkov na kamennej predajni

Článok 6, ods. 1 b) Nariadenia GDPR.

Zmluva s dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby znemožní plnenie zmluvy.

Vernostný systém v kamennej predajni - kartička

Článok 6, ods. 1 a) Nariadenia GDPR.

Súhlas dotknutej osoby.

Predaj tovarov a vybavovanie objednávok zákazníkov v elektronickom obchode www.habeshcoffee.sk

Článok 6, ods. 1 b) Nariadenia GDPR.

Zmluva s dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby znemožní plnenie zmluvy.

Registrácia užívateľov v elektronickom obchode za účelom poskytovania zliav vo vernostnom systéme

Článok 6, ods. 1 a) Nariadenia GDPR.

Súhlas dotknutej osoby.

Kontaktný formulár na webovom sídle prevádzkovateľa

Článok 6, ods. 1 f) Nariadenia GDPR

Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Marketing spoločnosti – informovanie zákazníkov prevádzkovateľa o novinkách a akciách, zasielanie informačných listov a ponúk na tovary a služby poskytované prevádzkovateľom. Propagácia spoločnosti.

Článok 6, ods. 1 f) Nariadenia GDPR.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Marketing spoločnosti – informovanie potenciálnych zákazníkov prevádzkovateľa o novinkách a akciách, zasielanie informačných listov a ponúk na tovary a služby poskytované prevádzkovateľom. Propagácia spoločnosti.

Článok 6, ods. 1 a) Nariadenia GDPR. Súhlas dotknutej osoby.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Spracovanie účtovných dokladov prevádzkovateľa.

Článok 6, ods. 1 c) Nariadenia GDPR.

Osobitný predpis - Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Vedenie zoznamu spoločníkov a konateľov spoločnosti.

Článok 6, ods. 1 c) Nariadenia GDPR.

Osobitný predpis – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 6, ods. 1 c) Nariadenia GDPR.

Osobitný predpis – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie GDPR.

Fan page - spravovanie fanúšikovskej stránky na Facebooku.

Článok 6, ods. 1 f) Nariadenia GDPR.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Fan page - spravovanie fanúšikovskej stránky na Instagrame

Článok 6, ods. 1 f) Nariadenia GDPR.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

3. Kategórie dotknutých osôb

Účel

Kategória dotknutých osôb

Predaj, prenájom tovaru a služieb a vybavovanie objednávok zákazníkov na kamennej predajni

Klienti spoločnosti.

Vernostný systém v kamennej predajni - kartička

Osoby, ktoré udelili súhlas s vernostným systémom.

Predaj tovarov a vybavovanie objednávok zákazníkov v elektronickom obchode www.habeshcoffee.sk

Klienti spoločnosti.

Registrácia užívateľov v elektronickom obchode za účelom poskytovania zliav vo vernostnom systéme

Klienti spoločnosti.

Kontaktný formulár na webovom sídle prevádzkovateľa

Potencionálni klienti spoločnosti, záujemcovia o informácie.

Marketing spoločnosti – informovanie zákazníkov prevádzkovateľa o novinkách a akciách, zasielanie informačných listov a ponúk na tovary a služby poskytované prevádzkovateľom. Propagácia spoločnosti.

Klienti spoločnosti.

Marketing spoločnosti – informovanie potenciálnych zákazníkov prevádzkovateľa o novinkách a akciách, zasielanie informačných listov a ponúk na tovary a služby poskytované prevádzkovateľom. Propagácia spoločnosti.

Potencionálni klienti spoločnosti.

Spracovanie účtovných dokladov prevádzkovateľa.

Zamestnanci spoločnosti, zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) dodávateľov tovaru a služieb, zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) odberateľov tovaru a služieb spoločnosti, zákazníci – fyzické osoby.

Vedenie zoznamu spoločníkov a konateľov spoločnosti.

Spoločníci, konatelia, bývalí spoločníci, bývalí konatelia.

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby.

Fan page - spravovanie fanúšikovskej stránky na Facebooku.

Návštevníci siete internet, ktorí navštívia fanúšikovskú stránku na Facebooku.

Fan page - spravovanie fanúšikovskej stránky na Instagrame

Návštevníci siete internet, ktorí navštívia fanúšikovskú stránku na Instagrame.

 

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ pri svojich spracovateľských činnostiach spravidla spracúva bežné osobné údaje v zmysle čl. 4. bod 1 GDPR a § 2 Zákona.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne príjemcom na základe právnych predpisov (orgány verejnej moci, Úrad na ochranu osobných údajov, a pod. alebo na základe zmluvy osobám - sprostredkovateľom, ktoré pre prevádzkovateľa a na základe jeho pokynov spracúvajú osobné údaje (spoločnosti zaisťujúce podporu pri plnení povinností prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovníctva a pod.).

6. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

7. Doba spracúvania Vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u prevádzkovateľa uložené po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Doba spracúvania a archivácie je stanovená právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom.

Účel

Doba spracúvania

Predaj, prenájom tovaru a služieb a vybavovanie objednávok zákazníkov na kamennej predajni

10 rokov

Vernostný systém v kamennej predajni - kartička

10 rokov alebo do odvolania súhlasu

Predaj tovarov a vybavovanie objednávok zákazníkov v elektronickom obchode www.habeshcoffee.sk

10 rokov

Registrácia užívateľov v elektronickom obchode za účelom poskytovania zliav vo vernostnom systéme

10 rokov

Kontaktný formulár na webovom sídle prevádzkovateľa

6 mesiacov

Marketing spoločnosti – informovanie zákazníkov prevádzkovateľa o novinkách a akciách, zasielanie informačných listov a ponúk na tovary a služby poskytované prevádzkovateľom. Propagácia spoločnosti.

5 rokov

Marketing spoločnosti – informovanie potenciálnych zákazníkov prevádzkovateľa o novinkách a akciách, zasielanie informačných listov a ponúk na tovary a služby poskytované prevádzkovateľom. Propagácia spoločnosti.

2 roky

Spracovanie účtovných dokladov prevádzkovateľa.

10 rokov

Vedenie zoznamu spoločníkov a konateľov spoločnosti.

5 rokov po zániku spoločnosti

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3 roky

Fan page - spravovanie fanúšikovskej stránky na Facebooku.

2 roky

Fan page - spravovanie fanúšikovskej stránky na Instagrame

2 roky

 

8. Aké máte práva

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o nej prevádzkovateľ uchováva a požadovať vyhotovenie kópie. Ak dotknutá osoba požiada o kópiu elektronickými prostriedkami,  informácie  jej budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ prijíma opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže žiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Jej právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Je možné, že z dôvodu určitých právnych a regulačných povinností nebude možné tejto žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípadoch určených predpismi má dotknutá osoba právo požiadať, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo. Napríklad do overenia správnosti osobných údajov, alebo v prípade nezákonného spracúvania týchto údajov, ak namiesto vymazania údajov dotknutá osoba požiada o ich obmedzenie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požiadať o prenosnosť osobných údajov, v prípade ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu a automatizovanými prostriedkami. Má právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nepredloží presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby.

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, ak sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať nasledovne:

  1. a) písomne na adrese prevádzkovateľa,
  2. b) emailom na adrese info@habeshcoffee.sk

 

Právo podať sťažnosť

V prípade, ak dotknutá osoba chce podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje spracúvané, vrátane vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa. Všetky podnety a sťažnosti budú preverené. Ak nebude spokojná s odpoveďou prevádzkovateľa, môže sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk

9. Prehlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie dotknutých osôb na uvedené účely spracúvania.

10. Spracúvanie osobných údajov získaných od iných osôb

V prípadoch, kedy tovar objednáva klient pre inú osobu (napr. obdarovaného) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré nie sú získané priamo od dotknutej osoby. V takomto prípade sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dodanie tovaru.

V Žiline, dňa [29.1.2021]